• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sektor sudske uprave

  Sektor sudske uprave


  Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Sektor sudske uprave:

  • obezbjeđenje uslova za rad i poslovanje Općinskog suda;
  • organizovanje unutrašnjeg poslovanja Suda;
  • obavljanje poslova iz radnih odnosa;
  • vođenje personalne dokumentacije;
  • interna i vanjska dostava pošte i pismena;
  • briga o tehničkom održavanju prostorija Suda i opreme;
  • poslovi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;
  • poslovi u vezi s pritužbama radnika na rad Suda;
  • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata;
  • ovjeravanje sudskih odluka;
  • otpremanje sudskih odluka;
  • obavljanje daktilografskih poslova;
  • obavljanje ostalih sudsko-upisničarskih poslova kako je to utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju;
  • drugi poslovi sudske uprave propisane zakonom i drugim aktima.

  U osnovnoj organizacionoj jedinici Sektor sudske uprave osnivaju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  1. Odsjek za pravne, kadrovske i opće  poslove;
  2. Odsjek za arhivske poslove;
  3. Odsjek za kurirske poslove;
  4. Odsjek sudskih izvršitelja;
  5. Odsjek za informatičku i komunikacijsku tehnologiju (IKT odsjek);
  6. Odsjek za CMS;
  7. Odsjek za tehničke poslove;
  8. Odsjek za upravljanje predmetima
  9. Odsjek za prepis                               

  Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica

  a) Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

  • izrada pravilnika i drugih akata vezanih za rad Suda;
  • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa i ostalih općih poslova;
  • vođenje personalne evidencije sudija i svih uposlenika kroz matičnu knjigu evidencije zaposlenika, lične odnosno personalne dosjee i evidenciju prisustva na radnom mjestu;
  • izrada godišnjih planova i rasporeda namještenika po sudskim odjeljenjima;
  • obavljanje poslova ovjere isprava za upotrebu u inostranstvu – appostille ovjere;
  • obavljanje poslova obezbjeđivanja i distribuiranja kancelarijskog i drugog materijala po organizacionim jedinicama Suda;
  • obavljanje ostalih administrativno-tehničkih poslova;

  b) Odsjek za arhivske poslove

  • arhiviranje spisa predmeta, javnih knjiga sa svim ispravama koje se na njih odnose,  
  • pomoćnih knjiga, upisnika, imenika i drugih posebno čuvanih isprava zajedno s popisima isprava i odnosnim imenicima, kao i ostalih isprava u posebne zaštitne omote te njihovo smještanje u posebnu prostoriju koja je u tu svrhu određena;
  • čuvanje, izdvajanje i uništavanje spisa predmeta, upisnika, pomoćnih knjiga i isprava i prijenosnih informatičkih medija; 
  • obavljanje i drugih poslova shodno Zakonu o arhivskim poslovima i Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju.

  c) Odsjek za kurirske poslove

  • prijem, razvrstavanje i dostavljanje svih pismena u unutrašnje organizacione jedinice Suda;
  • preuzimanje sudskih odluka i pismena u pisarnici i upravi Suda i dostavljanje istih strankama kako je to propisano za pojedina pismena posebnim zakonima o sudskim postupcima (ZPP, ZKP);
  • obavljanje i drugih poslova dostavljanja shodno Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim propisima.

  d) Odsjek sudskih izvršitelja

  • provođenje izvršnih radnji shodno Zakonu o Izvršnom postupku;
  • provođenje izvršenja na terenu po nalogu sudije;
  • prodaja zaplijenjenih stvari;
  • izrada izvještaja o obavljenim izvršnim radnjama;
  • drugi poslovi koji su propisani Zakonom o izvršnom postupku i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

  e) Odsjek za informatičku i komunikacijsku tehnologiju (IKT odsjek)

  • instaliranje i održavanje informatičkog mrežnog sistema;
  • održavanje hardverskog i softverskog sistema;
  • snimanje sudskih procesa i drugih događaja opremom za audio i video (A/V) snimanje;
  • obezbjeđenje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi;
  • izvještavanje VSTV-a o provođenju i uspostavljanju novih sistema i aplikacija računarske mreže u Sudu;
  • drugi poslovi koji spadaju u oblast funkcionisanja informatičkog sistema u Sudu.

  f)  Odsjek za CMS

  • pružanje prvog nivoa podrške i direktne pomoći Općinskom sudu u implementaciji, edukaciji i drugim relevantnim poslovima za potrebe CMS-a;
  • obezbjeđenje sigurnosti pristupa i rada u CMS-u, administriranje aplikacijom;
  • analiza postupanja u CMS sistemu i uočavanje grešaka u postupanju korisnika sistema, te predlaganje njihovog otklanjanja kroz stalnu edukaciju korisnika;
  • izrada i dostavljanje redovnih izvještaja o stanju rješavanja predmeta po odjeljenjima i pojedinačno po nosiocima pravosudnih funkcija;
  • vođenje statistike i izrada izvještaja o radu Suda;
  • izrada i dostavljanje svih statističkih i drugih podataka po zahtjevima institucija i pojedinaca, na način i pod uslovima predviđenim aktima Suda;
  • izvještavanje predsjednika Suda o stanju i primjeni CMS sistema

   g) Odsjek za tehničke poslove

  • vršenje poslova tehničkog održavanja zgrade Suda;
  •   vršenje poslova unutrašnjeg obezbjeđenja zgrade Suda;
  • koordinacija sa svim organizacionim jedinicama vezana za problematiku tehničkih poslova;
  • vršenje prevoza uposlenih službenim vozilima u skladu sa Pravilnikom;
  • održavanje  i servisiranje vozila;
  • vođenje administrativnih poslova vezanih za korištenje službenih vozila;
  • vršenje drugih poslova vezanih za upotrebu službenih vozila.

  h) Odsjek za upravljanje predmetima

  • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
  • priprema i dostava sudskih predmeta u rad sudijama u skladu sa utvrđenim evidencijama;
  • otprema sudskih pismena u skladu sa naredbama sudija;
  • evidentiranje i skeniranje pristiglih podnesaka i dostavljanje sudijama na dalje postupanje;
  • evidentiranje i skeniranje pristiglih dostavnica i ulaganje u pripadajuće predmete;
  • dostava spisa nadležnom drugostepenom sudu po žalbama izjavljenim na prvostepene odluke;
  • izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija;
  • prijem i pohrana materijalnih dokaza u krivičnom postupku;
  • prijem i razvrstavanje pošte, podnesaka i pismena;
  • upisivanje pošte i pismena u dostavne knjige;
  • pregledanje podnesaka i naplata sudske takse;
  • dostava pismena u organizacione jedinice;
  • drugi poslovi shodno Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju.

  U okviru ove unutrašnje organizacione jedinice, u zavisnosti od vrste i specifičnosti poslova, a imajući u vidu veliki broj predmeta po vrsti i obimu, poslovi se grupišu u zavisnosti od vrste posla po slijedećim grupama:

  1. Pisarnica za prijem pošte
  2. Pisarnica za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija,
  3. Pisarnica za unos dostavnica,
  4. Pisarnica za uvid u spis i davanje klauzula pravosnažnosti,
  5. Pisarnica za unos podnesaka pristiglih poštom,
  6. Pisarnica za otpremu pošte,
  7. Pisarnica za prijem i unos dokumenata,
  8. Pisarnica za upravljanje predmetima, 
  9. Pisarnica za upis u registar pravnih lica,
  10. Prekršajna pisarnica
  11. Pisarnica za sporove male vrijednosti i
  12. Pisarnica za izvršenja po vjerodostojnoj ispravi.

  U okviru navedenih grupa obavljaju se sljedeći poslovi:

  • izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija i upravljanje predmetima koji nisu uneseni u CMS sistem,
  • evidentiranje, razvrstavanje, skeniranje i ulaganje dostavnica u sudske predmete;
  • stavljanje klauzula pravosnažnosti i izvršnosti na pravosnažne i izvršne sudske odluke,
  • ovjeravanje sudskih odluka,
  • evidentiranje, razvrstavanje, skeniranje i ulaganje podnesaka u sudske predmete,
  • otpremanje sudskih odluka i drugih pismena po nalogu sudije i drugih ovlaštenih lica
  • unos svih dokumenata vezanih za sudske predmete u CMS sistem i izdavanje potvrda strankama o prijemu dokumenata,
  • prijem i evidentiranje zahtjeva za upis i promjene upisa u Registru pravnih lica, kao i izdavanje izvoda iz sudskog registra po zahtjevima stranaka,
  • poslovi izvršenja prekršajnih sankcija po pravnosnažnim i izvršnim rješenjima,
  • vršenje poslova kancelarijskog poslovanja i obavljanje ostalih sudsko-upisničarskih poslova kako je to utvrđeno Pravilnikom o sudskom poslovanju,
  • poslovi prijema, smještaja, evidencije i čuvanja dokaza u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza oduzetih u krivičnom postupku.

  e)   Odsjek za prepis

  • vršenje svih poslova prepisa,
  • sačinjavanje raspravnih zapisnika po diktatu sudija ili prekucavanje audio/video snimaka sa ročišta,
  • vršenje svih poslova vezanih za tehničku obradu spisa,
  • vršenje svih poslova prepisa po naredbi sudija,
  • postupanje po naredbama sudije vezano za poštu pojedinaca,
  • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca
  312 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1