• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  U toku je dorada nove verzije portala ...

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Nadležnost suda

  Nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu

  Na osnovu Zakona o sudovima u FBiH, Općinski sud je nadležan

  1. U krivičnim predmetima:

  a) da u prvom stepenu sudi:
     - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna
       ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
     - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
     - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
     - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude,
      na osnovu sudske odluke i
  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  a) u svim građanskim sporovima i
  b) u vanparničnom postupku.

  3. U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

  a) u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  c) u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  d) sporovie iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
  f) privrednr prijestupe i
  g) u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

  4. U drugim predmetima:

  a) da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno
      da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
  g) da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i
  h) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Ilidža i Trnovo.

  109 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Zakon o sudovima u FBiH
  • 1 - 1 / 1
  • 1